תביעת תגמולי מילואים – תקציר מנהלים

במדינתנו הקטנטונת, קיימת חובת שירות צבאי סדיר , ולאחריו גם שירות צבאי במסגרת מילואים.

לאור זאת, נוצרת המציאות שבה כל מי שקיבל צו התייצבות מחויב להגיע ולהתגייס ללא קשר למצבו בעבודה או בפעילותו העסקית, עובדה אשר פוגעת ברצף העבודה התקין של האזרח ויוצרת לו נזק כלכלי.

גמלת המילואים נועדה לספק תחליף למשכורת \ רווח עסקי של חייל המילואים, כאשר במאמר זה נסקור את הדרכים לממש זכות זאת, נציג תכנוני מס רלוונטיים ונאיר מספר נקודות אפלות בתחום יחסי עובד מעביד .

קדימה צעד !

מי זכאי לתשלום גמלת מילואים ?

 1. כל מי ששירת שירות מילואים כחוק , ללא קשר למצב עיסוקו באותה תקופה: עובד \ מובטל \ עצמאי .
 2. מי ששירת שירות חד יומי או לחילופין חצי יומי – יקבל תגמול מילואים בהתאם לזמן השירות וזאת לאחר שהעביר טופס 3010 חתום ומאושר כולל ציון תאריך או טווחי שעות אותו מקבלים בתום השירות.
 3. נער עובד אשר השתתף בפעילות במסגרת פעילות החינוך הקדם צבאי יומיים רצופים לפחות, בתנאי שעבד לפחות 30 ימי עבודה בשלושת החודשים שקדמו לפעילות – על מנת לקבל תגמול "מילואים" עליו להביא אישור השתתפות בפעילות ממשרד הביטחון (טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי, ובנוסף אישור מהמעסיק על השכר ששילם לו בעד 30 ימי עבודה.
 4. כל אזרח אשר עושה מילואים זכאי לתשלום ממשרד הביטחון פרט לשוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת אינם נכללים במסגרת חוק זה, והם מקבלים תשלום בעבור שירות מילואים ממשרד האוצר.
 5. במידה ובמהלך השירות הצבאי הייתה תקופת מאסר לא יהיה תגמול עבור ימים אלה, אלא באישור מיוחד של בית דין צבאי \ קצין שיפוט בכיר.
 6. אם אתה עובד גם כשכיר וגם עצמאי חשוב שתגיש את התביעה אישית כעובד עצמאי לביטוח הלאומי להשלמת התגמול המגיע לך, אך ורק לאחר שווידאת עם מעסיקך שהוא קיבל מהביטוח הלאומי את החזר תגמולי המילואים.

מה גובה התגמול המגיע למשרת במילואים?

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם, (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90, כאשר המקסימום גמלה ליום היא 1,441 ₪ ליום.

מי שאינו עובד יקבל את "המינימום" המקובל בחוק מילואים שהוא 196 ₪ ליום.

 • חשוב לציין כי לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.
 • ניכויי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה, תשלומים לקופת תגמולים וקרנות פנסיה ישולמו כרגיל לעובד שכיר .
 • בדומה ליתר גמלאות מחליפות שכר, דמי פגיעה בעבודה וכ"ו, עצמאי שהכנסתו לפי הדו"ח השנתי הייתה גבוהה מן ההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, יקבל הפרשים לאחר הגשת הדו"ח השנתי, אך גם להיפך.
 • במקרה של אובדן אישור מילואים אפשר לשחזר אצל קצין העיר \ קצין שלישות.
 • בעל שליטה בחברה בע"מ יצטרך להוכיח שאכן קיבל משכורת בתקופה הנ"ל, בדר"כ באמצעות הצגת תדפיסי חשבון ומילוי נספח מיוחד לנושא.

איך תובעים את תגמול המילואים ?

ישנן שתי דרכים לקבל את דמי המילואים, כשלכל אחת יש יתרונות וחסרונות, כאשר כפי שנוכל לראות, לא קיים "פתרון קסם" אחד נכון , אלא כל מקרה לגופו.

תביעה אישית

הגשת תביעה:

 1. יש למלא ט.502 – תביעה אישית לתגמולי מילואים – מצ"ב נספח 1.
 2. לצרף אישור על תקופת המילואים ט.3010.
 3. למען הסר ספק רצוי לצרף צילום של שק מבוטל \ אישור ניהול חשבון למניעת תקלות במהלך העברת התגמול.
 4. תלושי שכר מכל מקומות העבודה בחצי שנה האחרונה, או במקרה של שכר מינימום \ חוסר תעסוקה , רצוי לסמן בסעיף 4 – לא שכיר ולא עצמאי.
 5. לשלוח בפקס \ דואר למחלקת מילואים בסניף מגוריו.

יתרונות:

 • התביעה בשליטת משרת המילואים, ללא צורך ב"טובה" מהמעסיק או ידיעתו.
 • חוסכת את "כאב הראש" של המצאת מספר תלושי עבודה במקרה של עבודות מזדמנות \ עם שכר נמוך. כפי שצוין מוקדם יותר שמקבל לפי סכום ה"מינימום".
 • מתקבלת במלואה בחשבון התובע.
 • הניסיון הוכיח שביטוח לאומי לא מנכה מס הכנסה וביטוח לאומי כהלכה , עובדה אשר מיטיבה עם השכירים אך פוגעת בעצמאיים.

חסרונות:

 • התובע לא צובר זכויות סוציאליות בגין תקופת המילואים.
 • במקרה של שכר גבוה , קיימת פגיעה בגובה התגמול.
 • הליך בירוקרטי מול המוסד לביטוח לאומי.

תביעה באמצעות המעסיק

הגשת תביעה:

יש להעביר למעסיק את אישור המילואים – ט.3010.

יתרונות:

 • צבירת זכויות סוציאליות מלאות , למעט ימי חופשה.
 • קבלת שכר מיידי, ביחד עם המשכורת החודשית.
 • ההליך הבירוקרטי עובר אל המעסיק.
 • אין חשש של ניכוי מס הכנסה גבוה מידי.

חסרונות:

 • חוסר ידע מקצועי של המעסיק \ אי הכרת החוק מצידו של העובד עלולים לגרום לאי צבירת הזכויות הסוציאליות המגיעות בזמן המילואים.
 • הניסיון הראה כי לא כל מעסיקים משלמים את 100% הגמול המתקבל בחשבונם, (בהמשך יובהר כיצד מצב זה יכול להתרחש).
 • כאשר ישנם מספר מעסיקים נוצר קושי לממש גמול זה מול כל מעסיק בנפרד.

! זכויות בעבודה בזמן שירות מילואים !

החוק אוסר על המעסיק לפטר אדם כיוון שיצא למילואים, מעסיק שעשה זאת צפוי לקנס , לתשלום של כפל פיצויים ואף יואשם בעבירה פלילית שבצידה קנס גם במישור האזרחי, כאשר האפשרות היחידה לבצע זאת היא באמצעות קבלת היתר מוועדת התעסוקה האזורית.

החוק מחייב את המעסיק לצבור לעובד את מרבית הזכויות להן הוא זכאי במסגרת עבודתו , ובהן: הבראה \ מחלה \ פיצויים , למעט ימי חופשה, בדומה לתקופה בה הוא עבד כרגיל, וזאת במטרה להגן על העובד.

המעסיק מחויב לשלם לעובד בגין פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח חיים, פיצויים וכ"ו כאילו מעולם לא יצא העובד למילואים.

דין תגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר עבודה, ולכן זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

$ תביעת מילואים – חובות המעסיק $

עובד אשר בחר להגיש את תביעת המילואים דרך המעסיק, יחייב את המעסיק להגיש תביעה להחזרת דמי המילואים ששילם לעובדיו ,שמתבצע כך:

 1. המעסיק יגיש תביעה על גבי "ט.501 תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים" – מצ"ב נספח 2 בסניף המוסד לביטוח לאומי.
 2. המוסד לביטוח לאומי יחשב את התגמול על–פי השכר שדווח בתביעה ויוסיף עליו את תוספות היוקר על–פי החוק.
 3. ביטוח לאומי יזכה את חשבון המעסיק בתיק הניכויים של המעסיק בביטוח לאומי, כך שאם קיים חוב בגין אי תשלום דו"חות תקופתיים, דו"חות 102, הזכות תיבלע בחשבון.
 4. המעסיק ישלם לעובד את התוספות בתלוש הקרוב עם קבלת התוספות האמורות, וינכה מסכומים אלו מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות וכ"ו בדיוק כשכר רגיל.
 • יש לדווח על תקופת השירות, כפי שמופיע בטופס הצבאי, ללא פיצול תקופת השירות.
 • חשוב לציין שבמידה והמעסיק קיבל מביטוח לאומי יותר ממה ששילם לעובד הוא מחויב להשלים לעובד את ההפרש, אך הוא אינו מחויב לשלם בגין זכויות סוציאליות על סכומים שהתקבלו, אשר הגבוהים ממשכורתו הרגילה

לסיכום:
כולנו תקווה שהמצב הביטחוני ישתפר ויהפוך את התביעה הזו למיותרת, אך עד אז, חשוב שנדע למקסם את זכויותינו כמשרתי מילואים מצד אחד, ואת חובותינו כמעסיקים מן הצד השני.
כותב המאמר אלון טהורי הינו חשבונאי ויועץ מס מוסמך, בעל רישיון ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי, המנהל משרד יועץ מס המתמחה בייצוג של חברות ועצמאים מול רשויות המס השונות.

התחבר

איפוס סיסמה

סל הקניות שלך ריק כרגע.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין המשרדים קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: בבניין בו פועלת החברה, ישנם שירותים נגישים המיועדים למבקרים עם מוגבלויות בכל קומה. כמו כן, קיימות חניות מיוחדות לנכים המגיעים למשרד ברכב ובעלי תו נכה, והן מסומנות בהתאם בחניונים הסמוכים. בנוסף, ניתן להשתמש במעליות הנגישות בבניין, והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין ולמשרדים עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.